اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 340 0
قیمت پایانی 340
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 331
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/03/29
قیمت حجم ارزش تعداد
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/03/29
340
340
340
3
350,000
1.428 میلیارد