اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله
قیمت پایانی
اولین قیمت
قیمت دیروز
بازه روز
قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
آخرین معامله
قیمت حجم ارزش تعداد
310
100,000
372 میلیون
1
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش