اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 350 0
قیمت پایانی 350
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 285
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/03/27
قیمت حجم ارزش تعداد
300
150,000
1.08 میلیارد
2
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/03/27
350
350
350
1
100,000
840 میلیون