اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 350 0
قیمت پایانی 350
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 350
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/04/03
قیمت حجم ارزش تعداد
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/04/03
350
350
350
2
51,500
432.6 میلیون
1397/03/29
350
350
350
1
50,000
420 میلیون
1397/03/27
350
350
350
1
100,000
840 میلیون