اطلاعيه هاي معاملاتي بازار مشتقه

آخرین معامله 400 0
قیمت پایانی 400
اولین قیمت 0
قیمت دیروز 350
بازه روز 0 - 0
قیمت مجاز -
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
آخرین معامله 1397/04/06
قیمت حجم ارزش تعداد
قیمت حجم ارزش تعداد
تاریخ پایانی کمترین بیشترین تعداد حجم ارزش
1397/04/06
400
400
400
1
1,300
12.48 میلیون
1397/03/29
350
350
350
2
70,000
588 میلیون
1397/03/27
350
350
350
1
100,000
840 میلیون