ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
پالایش نفت شیرازحلال 502رینگ داخلی و بین الملل1397/08/281397/09/03 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بندر امامهگزانرینگ داخلی و بین الملل1397/08/281397/09/03 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروپالایش اکامهیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ FEP99رینگ بین الملل1397/08/061397/08/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروپالایش اکامهیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ FEP91رینگ بین الملل1397/08/061397/08/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروپالایش اکامهیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ FEP93رینگ بین الملل1397/08/061397/08/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروپالایش آکامهیدروکربن سبک حاصل از برش اول نفتای سنگینرینگ داخلی و بین الملل1397/08/061397/08/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروپالایش اکامهیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ FEP96رینگ بین الملل1397/08/061397/08/15 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانهبرق نیروگاه سمنانرینگ داخلی و بین الملل1397/08/061397/08/12 دریافت فایل برق
شرکت پتروپالایش آکام هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ FEP104رینگ بین الملل1397/08/061397/08/12 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروپالایش آکامهیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ FEP82رینگ بین الملل1397/08/061397/08/12 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
اوراق گواهی ظرفیت نقدی برقنیروگاه ماهشهر شرکت تولید نیروی برق رامین اهواز1396/12/261397/07/14 دریافت فایل برق
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/12/261397/01/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1396/10/091396/11/28 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران1396/10/161396/11/01 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
گاز مایع پتروشیمی بندرامام1396/10/161396/10/30 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقشرکت گروه مپنا1396/07/111396/08/20 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقکلیه عرضه ‏کنندگان برق پذیرش شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران- (بازار خرده فروشی برق) 1396/03/091396/04/20 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقکلیه عرضه ‏کنندگان برق پذیرش شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران- (بازار عمده‌فروشی برق)1396/03/091396/03/29 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقآرین ماهتاب گستر1395/11/091395/11/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقپرشیان فولاد1395/05/191395/11/25 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
123
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه