ليست اميدنامه ها

تابلو رينگ متقاضي پذيرش كالا

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
متقاضي پذيرش کالا رینگتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
شرکت نفت ایرانول اکستراکت سبک DAE10رینگ داخلی و بین الملل1399/08/181399/08/20 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت نفت ایرانول اکستراکت سبک DAE11رینگ داخلی و بین الملل1399/08/181399/08/20 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت نفت ایرانول اکستراکت سنگین DAE40رینگ داخلی و بین الملل1399/08/181399/08/20 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرانمیعانات گازی پارس جنوبیرینگ داخلی1399/08/181399/08/19 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
تولید نیروی جنوب غرب صبا(نیروگاه شهید مدحج(زرگان) اهواز))برقرینگ داخلی و بین الملل1399/07/201399/07/30 دریافت فایل برق
شرکت متانول کاوهنیتروژن مایعرینگ داخلی و بین الملل1399/07/201399/07/30 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
پتروشیمی بوشهرمتانولرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/07/21 دریافت فایل سایر حاملهای انرژی
تولید نیروی برق شهید سلیمی (نیروگاه شهید سلیمی نکا)برقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/07/12 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق رامین- نیروگاه رامینبرقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/07/12 دریافت فایل برق
تولید نیروی برق زاهدان- نیروگاه سیکل ترکیبی بمپوربرقرینگ داخلی و بین الملل1399/06/161399/07/02 دریافت فایل برق
12345...>>
تابلو دارايي پايه ناشر

از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
دارايي پايه ناشرتاریخ پذيرش تاریخ درج  تابلو
نفت خام سنگین صادراتیشرکت ملی نفت ایران1399/04/281399/05/21 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سنگین صادراتیشرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند1399/04/281399/05/12 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
میعانات گازیشرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان1399/04/281399/05/12 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک توسعه و مهندسی سروک آذر1398/09/191398/10/11 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1398/09/191398/10/11 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
میعانات گازیشرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان1398/05/141398/06/17 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خاموزارت امور اقتصادی و داریی 1398/05/141398/06/03 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت خام سبک وزارت امور اقتصادی و داریی 1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
برقتولیدی آرین ماهتاب گستر1397/12/111397/12/13 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
نفت کوره 380شرکت ملی نفت ایران1397/11/061397/11/27 دریافت فایل سلف موازی استاندارد
1234


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
ناممدیرتاریخ درج   
صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپناشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی1396/06/26 دریافت فایل اساسنامه دریافت فایل امیدنامه


از تاریخ
انتخاب تاریخ
تا تاریخ
انتخاب تاریخ
مشخصاتامید نامه تاریخ درج
اوراق گواهی ظرفیت شیروان نیروگاه شیروان دریافت فایل 1399/05/28
نیروگاه جهرم نیروگاه جهرم دریافت فایل 1398/12/26
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه گهران دریافت فایل 1398/09/23
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه افق ماهشهر واحد 3 و 4 دریافت فایل 1398/03/11
اوراق گواهی ظرفیت نقدی نیروگاه ماهشهر واحدهای 1 و 2 دریافت فایل 1397/07/14