ارتباط با مديران اجرايي

نام نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی تماس
علینقویمدیر عامل 88540001
محمد حسینعسگریمعاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادیmh.asgari@irenex.ir42274-200
محمدصالحی فرمعاون عملیات و نظارت بر بازارm.salehifar@irenex.ir42274-150
حسینحسنقلی پورمدیر پذیرش و بازاریابیh.hasangholipour@irenex.ir88730871
فریدونشکوهیمدیر امور اداریf.shokouhi@irenex.ir 
محمودکریمیمدیر عملیات بازار برقm.karimi@irenex.ir42274-151
محمداحمدیرییس اداره عملیات بازار فرآورده های هیدرو کربوریm.ahmadi@irenex.ir42274147
ریحانهنجاریان هنزاییرییس اداره بازرسی و امور اعضا  42274-142
ولی الله آینه نگینیسرپرست نظارت بر بازار  
  امور سهام 88731271