تابلوی معاملات

ارزش کل معاملات
2,456.556 میلیارد
تعداد کل معاملات 12
ارزش معاملات مازاد
914.67 میلیارد
تعداد معاملات مازاد 6
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی
150 تن
هر كيلوگرم 23,000 ریال
1400/03/31 10:00:00
نیتروژن مایع شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
230 تن
هر كيلوگرم 23,000 ریال
1400/03/31 10:10:00
نیتروژن مایع پتروشیمی غدیر در رینگ داخلی
40 تن
هر كيلوگرم 23,000 ریال
1400/03/31 10:15:00
حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
1.5 میلیون ليتر
هر ليتر 92,259 ریال
1400/03/31 10:25:00
سوخت کوره سبک پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
200 تن
هر كيلوگرم 103,250 ریال
1400/03/31 10:30:00
نیتروژن مایع پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
60 تن
هر كيلوگرم 23,000 ریال
1400/03/31 10:30:00
متانول پتروشیمی زاگرس در رینگ داخلی
4,000 تن
هر كيلوگرم 50,763 ریال
1400/03/31 10:55:00
متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی
1,500 تن
هر كيلوگرم 50,763 ریال
1400/03/31 11:00:00
برق شرکت تولید نیروی برق منطقه مرکزی - نیروگاه شازند - دوجانبه
100,000 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل
هر کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 650 ریال
1400/03/31 11:00:00
برش سنگین پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
300 تن
هر كيلوگرم 78,820 ریال
1400/03/31 11:10:00
نام تجاری کالا حجم عرضه قیمت پایه تاریخ عرضه زمان عرضه
برش هیدروکربن های 5 کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل
500 تن
هر تن 545 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/03/31 12:05:00
ته مانده تصفیه شده برج تقطیر پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل (ATR-140)
10,000 تن
هر تن - پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/03/31 13:00:00
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ بین الملل
20,000 تن
هر تن 398.32 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/03/31 14:00:00
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل
60,000 تن
هر تن -43 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/01 12:45:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن 500 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/01 13:00:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
10,000 تن
هر تن 500 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/01 13:15:00
نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
70,000 تن
هر تن -100 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/01 13:30:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
7,000 تن
هر تن 500 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/01 13:35:00
نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل دریایی
280,000 بشکه
هر بشکه -5 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/01 13:45:00
سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
2,000 تن
هر تن 625 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/01 14:00:00
حلال 402 شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رينگ بين الملل
15,000 تن
هر تن 600 دلار(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/02 12:30:00
نفتای سنگین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
70,000 تن
هر تن -150 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/07 12:15:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/09 13:10:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/09 13:30:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/09 13:50:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/09 14:10:00
گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
5,000 تن
هر تن -180 پریمیوم دلاری(سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران )
1400/04/09 14:30:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید قیمت پایه تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم معامله شده در طول بازار حجم معامله شده در مازاد عرضه حجم باقی مانده قیمت پایه ارزش معاملات تاریخ عرضه
حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
60,000
-
360,000
هر ليتر 97,193 ریال
5.832 میلیارد ريال
1400/03/25
10:00:00
آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
946
50
4
هر كيلوگرم 113,738 ریال
113.283 میلیارد ريال
1400/03/25
10:05:00
نرمال هگزان پالایش نفت شازند در رینگ داخلی
500
-
1,500
هر كيلوگرم 188,600 ریال
94.3 میلیارد ريال
1400/03/30
10:00:00
اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی
506
-
506
هر كيلوگرم 72,000 ریال
36.432 میلیارد ريال
1400/03/30
10:10:00
نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی.عمده
10,000
10,000
10,000
هر كيلوگرم 89,925 ریال
1,798.5 میلیارد ريال
1400/03/30
10:15:00
زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی
1,000
-
3,000
هر كيلوگرم 34,379 ریال
34.379 میلیارد ريال
1400/03/30
10:35:00
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
نام تجاری کالا حجم سفارش فروش حجم سفارش خرید حجم معامله شده متوسط قیمت معاملات ارزش معاملات تاریخ عرضه
آيزوفيد پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلی
5,000 تن
5,000
5,000
هر كيلوگرم 95,505ریال
477.525 میلیارد ريال
1400/03/30
10:05:00
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
15,000 تن
-
-
-
- ريال
1400/03/30
10:25:00